Bel ons Whatsapp ons

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN QNIPZZ HAIREXTENSIONS

 

Artikel 1. Definities

In dit artikel wordt verstaan onder:

1.1. Qnipzz Hairextensions: de eenmanszaak Qnipzz tevens handelend onder de naam Qnipzz Hairextensions, gevestigd te Hattem aan de Dinkel 33, en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67687210.

1.2. Afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee Qnipzz Hairextensions/Qnipzz een Overeenkomst heeft gesloten.

1.3. Overeenkomst: iedere door Afnemer met Qnipzz Hairextensions/Qnipzz gesloten overeenkomst waarbij Qnipzz Hairextensions/Qnipzz zich verplicht tot het leveren van een Product of Dienst. Een overeenkomst kan mondeling, schriftelijk of elektronisch tot stand komen.

1.4. Product/Producten: ieder op grond van de Overeenkomst door Qnipzz Hairextensions/Qnipzz aangeboden, te leveren of geleverde zaak, bestaande uit haarextensions of aanverwante artikelen.

1.5. Dienst: iedere door Qnipzz Hairextensions/Qnipzz aangeboden, te verlenen of verleende dienst, bestaande uit het inzetten van haarextensions of aanverwante dienstverlening.

1.6. Schriftelijk: hetgeen in geschrift of per e-mail danwel Whatsapp of Facebook-berichten is opgesteld.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen tussen partijen, ook wanneer die niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst.

2.2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de Overeenkomst nietig blijkt of rechtsgeldig vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de algemene voorwaarden of de Overeenkomst aan. Partijen treden dan in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de (ver)nietig(d)e bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de (ver)nietig(d)e bepaling in acht wordt genomen.

 

Artikel 3. Totstandkoming, inhoud en uitvoering van de Overeenkomst

3.1. De Overeenkomst tot koop van een Product komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Afnemer van het aanbod van Qnipzz Hairextensions/Qnipzz en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Een aanbod kan mondeling, Schriftelijk of in de Webshop zijn gedaan. De Overeenkomst tot het leveren van een Dienst, komt tot stand op het moment dat Afnemer bij Qnipzz Hairextensions/Qnipzz een afspraak maakt tot het leveren van de Dienst.

3.2. Elk door EQnipzz Hairextensions/Qnipzz uitgebracht aanbod is vrijblijvend totdat Afnemer het aanbod heeft aanvaard. Offertes komen te vervallen indien deze niet binnen zeven dagen na verzending ervan door Afnemer zijn aanvaard.

3.3. In geval van typefouten heeft Qnipzz Hairextensions/Qnipzz het recht om haar aanbod ook na aanvaarding in te trekken. Een Overeenkomst komt dan niet tot stand.

3.4. Indien de Afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat Qnipzz Hairextensions/Qnipzz deze aanvaarding heeft bevestigd.

3.5. Afnemer is verplicht om Qnipzz Hairextensions/Qnipzz alle noodzakelijke medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan Qnipzz Hairextensions/Qnipzz het recht heeft de Overeenkomst conform het bepaalde in artikel 11 te beëindigen.

3.6. Iedere Overeenkomst, of dit nou een Product of Dienst betreft, wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende of voor de Dienst benodigde Producten.

3.7. Een door Qnipzz Hairextensions/Qnipzz uitgebracht aanbod geldt niet automatisch voor nabestellingen. Afnemer kan bij een nabestelling om een nieuw aanbod verzoeken.

3.8. Qnipzz Hairextensions/Qnipzz zal de overeenkomst naar goed inzicht en beste vermogen uitvoeren. Zij kan niet garanderen dat met de door haar uitgevoerde werkzaamheden, immer het door Afnemer gewenste resultaat bereikt wordt.

3.9. Indien Afnemer de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet geheel nakomt, heeft Qnipzz Hairextensions/Qnipzz het recht haar werkzaamheden op te schorten totdat de tekortkoming van Afnemer is opgeheven, tenzij de tekortkoming opschorting niet rechtvaardigt.

3.10. Qnipzz Hairextensions/Qnipzz heeft het recht om gebruik te maken van hulppersonen. Onder hulppersonen worden mede verstaan ondergeschikten.

3.11. Indien de Overeenkomst een Dienst betreft en Afnemer nakoming van de Overeenkomst verhindert door niet op de afgesproken datum en tijdstip in de salon van Qnipzz Hairextensions/Qnipzz verschijnt, blijft Afnemer de overeengekomen prijs verschuldigd.

 

Artikel 4. Prijs

4.1. De prijs wordt bepaald door het aanvaarde aanbod.

4.2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn alle prijzen inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten, heffingen, toeslagen en overige factoren.

4.3. Eventueel verleende kortingen zijn eenmalig en voor de duur zoals bij de betreffende Overeenkomst gemeld.

 

Artikel 5. Betaling

5.1. Betalingen van Producten dienen direct bij bestelling te worden voldaan, ongeacht of de Overeenkomst in de Webshop of elders is gesloten.

5.2. Levering van Producten vindt eerst plaats na betaling.

5.3. Betaling van een Dienst dient direct na voltooiing van de Dienst te worden voldaan.

5.4. Afnemer kan worden verplicht om in geval van een Dienst vooraf geheel of gedeeltelijk te betalen.

5.5. Indien opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is Qnipzz Hairextensions/Qnipzz gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten en/of te staken.

 

Artikel 6. Levering

6.1. Qnipzz Hairextensions/Qnipzz zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de levering van Producten en Diensten.

6.2. Aangegeven levertijden zijn te allen tijde indicatief en nimmer fataal. Qnipzz Hairextensions/Qnipzz streeft naar een zo spoedig mogelijke levering.

6.3. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk dan wel in gewijzigde vorm kan worden uitgevoerd, ontvangt de Afnemer hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch bericht. De Afnemer heeft in dat geval het recht om de bestelling (gedeeltelijk) te annuleren, zonder dat een van de partijen jegens de andere partij aanspraak kan maken op schadevergoeding.

6.4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust tot het moment van levering bij Qnipzz Hairextensions/Qnipzz, tenzij het Product door Qnipzz Hairextensions/Qnipzz wordt geleverd middels verzending en de Afnemer zelf de transporteur heeft aangewezen. In dat geval gaat het risico over op het moment dat het Product door Qnipzz Hairextensions/Qnipzz aan de transporteur wordt overhandigd.

 

Artikel 7. Herroepingsrecht

7.1. De volgende bepalingen gelden enkel indien de Overeenkomst tot stand is gekomen op afstand (waaronder begrepen via de Webshop) of buiten de verkoopruimte van Qnipzz Hairextensions/Qnipzz.

7.2. Afnemer heeft het recht om binnen veertien dagen na ontvangst van de Producten de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn vangt aan op het moment dat Afnemer alle Producten uit de Overeenkomst heeft ontvangen.

7.3. De door Qnipzz Hairextensions/Qnipzz aangeboden haarextensions zijn van natuurlijk materiaal en behoeven een zorgvuldige behandeling. De haarextensions hebben een verpakking met een verzegeling. In verband met eisen van hygiëne heeft Afnemer geen herroepingsrecht (meer) op het moment de verzegeling na levering van het Product is verbroken.

7.4. Afnemer heeft geen herroepingsrecht indien de haarextensions speciaal voor Afnemer op maat zijn gemaakt of indien sprake is van een Dienst.

7.5. Voor het inroepen van het herroepingsrecht, kan Afnemer gebruik maken van een herroepingsformulier. Qnipzz Hairextensions/Qnipzz zal bij de levering een herroepingsformulier voegen. Het herroepingsformulier is eveneens te downloaden in de Webshop.

7.6. Gedurende de periode waarin het herroepingsrecht bestaat, is Afnemer verplicht als een goed huisvader voor het Product zorg te dragen en zich in te spannen dat het Product niet verloren of beschadigd raakt.

 

Artikel 8. Conformiteit en garantie

8.1. Qnipzz Hairextensions/Qnipzz staat er voor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod of de offerte vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

8.2. Niet onder de garantie vallen gebreken aan de Producten, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door schade die het gevolg is van omstandigheden waarop Qnipzz Hairextensions/Qnipzz geen invloed kan uitoefenen, zoals slechte verzorging van de Producten.

8.3. Voor een Dienst geldt een inzetgarantie van 30 dagen nadat het inzetten heeft plaatsgevonden. Haarextensions die Afnemer in die periode verliest, worden kosteloos teruggeplaatst. Indien Afnemer een verloren haarextension niet meer in zijn bezit heeft, zal Qnipzz Hairextensions/Qnipzz de kosten van een nieuwe haarextension in rekening brengen.

8.3. Haarextensions zijn natuurlijke producten die zijn gemaakt van echt haar. Hierdoor kan klitvorming ontstaan en kan het haar droger worden. Deze omstandigheden vallen onder normale slijtage en vallen dus niet onder enige garantie.

8.4. Afnemer dient voor het gebruik na te gaan of zijn/haar hoofdhuid geschikt is voor het gebruik van haarextensions. Gebruik is in ieder geval ongeschikt in geval van alopecia, overgevoelige hoofdhuid, hartproblemen of andere ernstige chronische ziektes, bij het gebruik van medicijnen tegen een van deze aandoeningen of bij het gebruik van medicijnen die haaruitval veroorzaken. Indien de hoofdhuid niet geschikt is voor het gebruik van haarextensions, komt iedere garantie te vervallen. Dit geldt ook voor ziektes waarvan op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst algemeen bekend is dat deze ziekte risico’s voor haarextensions met zich meebrengt.

8.5. Ieder recht op garantie komt te vervallen indien blijkt dat Afnemer of de gebruiker van de haarextensions overgevoelig is voor nikkel, latex, siliconen of haarverf of en desalniettemin de haarextensions inzet of laat inzetten. Hetzelfde geldt voor zwangerschap of pogingen daartoe op het moment van inzetten.

8.6. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien het Product verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt.

8.7. Indien Afnemer meent dat het Product enig gebrek vertoont dient hij Qnipzz Hairextensions/Qnipzz daarvan zo spoedig mogelijk na ontdekking van het gebrek deugdelijk, Schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

 

Artikel 9. Reclame

9.1. Afnemer is verplicht het geleverde te inspecteren op gebreken direct na het moment van levering. Daarbij behoort Afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.

9.2. Indien van een gebrek niet binnen bekwame tijd als bedoeld in artikel 7:23 BW na ontdekking melding wordt gemaakt, dan komt de Afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. Qnipzz Hairextensions/Qnipzz is slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst voor zover Qnipzz Hairextensions/Qnipzz daarmee in verzuim is. Verzuim treedt niet eerder in dan nadat Qnipzz Hairextensions/Qnipzz door Afnemer is gewezen op een mogelijke toerekenbare tekortkoming en haar schriftelijk een redelijke termijn is geboden om deze mogelijke toerekenbare tekortkoming te herstellen.

10.3.Qnipzz Hairextensions/Qnipzz is alleen aansprakelijk voor directe schade in de engste zin van het woord.

10.4. Qnipzz Hairextensions/Qnipzz is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het door derden, niet zijnde personen die onder haar verantwoordelijkheid vallen, onjuist inzetten van haarextensions. Evenmin is zij aansprakelijk voor schade als gevolg van omstandigheden die zijn uitgesloten van garantie als bedoeld in artikel 8 van deze algemene voorwaarden.

10.5. Qnipzz Hairextensions/Qnipzz is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Qnipzz Hairextensions/Qnipzz is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.6. Voorgaande aansprakelijkheidsuitsluitingen vinden geen toepassing voor zover de ingetreden schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie en/of leidinggevenden van Qnipzz Hairextensions/Qnipzz.

 

Artikel 11. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

11.1. Indien de Overeenkomst een eenmalige levering betreft, wordt de Overeenkomst geacht te zijn beëindigd nadat levering en betaling van het Product heeft plaatsgevonden.

11.2. In alle andere gevallen geldt dat de Overeenkomst is aangegaan voor de duur zoals opgenomen in de Overeenkomst.

11.3. Indien Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de Overeenkomst of uit deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichtingen, is Qnipzz Hairextensions/Qnipzz gerechtigd om zonder ingebrekestelling en/of rechtelijke tussenkomst, haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten en/of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Het voorafgaande geldt ook indien er sprake is van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement of betalingsonmacht van Afnemer.

 

Artikel 12. Overmacht

12.1. Qnipzz Hairextensions/Qnipzz is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Afnemer indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

12.2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop Qnipzz Hairextensions/Qnipzz geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Qnipzz Hairextensions/Qnipzz niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Qnipzz Hairextensions/Qnipzz heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Qnipzz Hairextensions/Qnipzz haar verbintenis had moeten nakomen.

 

Artikel 13. Geschillenregeling

13.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2. In geval van geschillen zullen partijen eerst trachten de kwestie minnelijk te regelen. Er is een geschil zodra een der partijen zulks verklaart.

13.3. Indien een der partijen, dan wel partijen gezamenlijk, besluit een geschil voor te leggen aan de rechter, dan is de rechtbank in Utrecht bevoegd van het geschil kennis te nemen, zulks onverminderd het recht van Qnipzz Hairextensions/Qnipzz om te kiezen voor de bevoegdheid van de rechter ingevolge de normale competentieregels.